Solicitare informartii

Pentru a solicita  la Primaria Comunei Ciocarlia, judetul Ialomita, informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:
 
Persoane Desemnate:
Secretar comuna Ciocârlia – Stefan Lucica 
Coordonate de contact:
Telefon: +40 243 256.981
Adresa de email: primciocarlia@yahoo.com
 
Program de funcţionare: luni – joi: 08.00-17,00  şi vineri: 08.00-14.00


 
LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC DIN OFICIU,(art.5)
  - actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 - numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 - coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
- sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 - programele şi strategiile proprii;
-lista cuprinzând documentele de interes public;
-lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
-modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 
 
Lista cuprinzand documentele de interes public produse  sau gestionate conf.Legii nr.544/2001.
 
1.Hotărârile Consiliului Local Ciocârlia şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;
2.Procesele verbale privind şedinţele Consiliului  Local al comunei Ciocarlia;
3.Graficul de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local al comunei Ciocarlia;
4,Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului  Local al comunei Ciocarlia şi regulamentele de organizare şi funcţionare al apartaului de specialitate  al primarului comunei Ciocarlia;
5.Raportul anual de activitate al Primarului comunei Ciocârlia;
6.Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;(Legea nr.544/2001)
7.Raport privind transparenţa decizională;(Legea nr.52/2003)
8.Lista consilierilor locali;
9.Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
10.Bugetul propriu al Primăriei comunei Ciocarlia,  bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;
11.Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Primăriei comunei Ciocârlia cu autorităţile ale administraţiei publice din ţară şi străinătate;
12.Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG);
13.Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, acorduri;
14.Lista investiţiilor proprii  finanţate din bugetul  local;
15.Organigrama şi statele de funcţii ale aparatului propriu;
16.Informări şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului local;
17.Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora;
18.Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Ciocârlia;
19.Contractele economice, convenţiile şi protocoalele de colaborare sau parteneriat încheiate de Primăriei comunei Ciocarlia cu persoane fizice sau juridice;
20.Studii de mediu;
21.Calendarul evenimentelor culturale;
22.Asociaţiile intercomunitare;
23.Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali si a funcţionarilor publici;
24.Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturi vacante;
25.Datele de contact ale instituţutiei.
26.Lista de achizitii.
 
 
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016. 
Lista documente atasate